Høyesterett avviser anke om "Slettefjell"-saken

4. mai 2003 omkom en fartøysjef i en flyulykke hvor vedkommende var eneste om bord. De etterlatte har gått til erstatningssak mot Avinor fordi de mener ulykken kunne vært unngått. Avinor ble frifunnet i Tingretten, men ble i desember 2012 dømt i Lagmannsretten til å betale erstatning til de etterlatte.

Avinor anket dommen tidligere i år, men den 8. april besluttet Høyesterett at anken ikke blir behandlet og dommen fra Lagmannsretten blir med det rettskraftig.

Dommen er i sin helhet vedlagt.