Luftfartstilsynet avklarer at «Field in sight» ikke er påkrevd for majoriteten av flyginger

I desember 2015 kontaktet NFFs Faglige Utvalg Luftfartstilsynet etter at flere medlemmer hadde stilt spørsmål om AIC N 58/00. Den omtaler at IFR flygninger som skal utføre visuelle innflyginger må ha flyplassen i sikte (field in sight) før klarering til slik innflying kan gis. (Referanse til BSL D 1-11) Tidligere var dette som kjent også omtalt i RFL I kapittel 6.

Ved innføringen av ICAO DOC 4444 som norsk regelverk gjennom BSL G 8-1 forsvant kravet om flyplassen i sikte fra ATM regelverket i Norge. 

Prolongering av "72%-avtalen"

Som en konsekvens av at "Livsfaseprosjektet" ikke ble ferdigstilt innen den avtalte fristen, er det naturlig at gjeldende særavtale forlenges inntil Livsfaseprosjektet er sluttført. Partene er enige om at avtalen forlenges frem til 1.8.2016.

Avtalen finnes som en særavtale under Overenskomsten i NFF Håndbok. Protokoll om prolongering fins i arkivet.

"En nyttig og bærekraftig norsk luftfart"

Dette er tittelen på NHO Luftfarts siste brosjyre om viktigheten av Luftfart i det norske samfunn, som kan lastes ned i sin helhet her.

Luftfarten er en viktig motor for den økonomiske veksten i Norge. Én krone skapt i luftfarten gir 5 kroner og 60 øre i økt brutto nasjonalprodukt. Én ansatt hos oss gir 4,4 ansatte i norsk økonomi. I denne rapporten kan du lese om hvordan andre næringer er avhengig av luftfarten for å vokse, og at luftfarten gjør andre næringer mer lønnsomme.

Luftfarten er en bærebjelke for det norske samfunnet. Flytransport er langt viktigere for samfunnsutviklingen i Norge enn de fleste andre land, på grunn av spredt bosetning og lang avstand til våre viktigste eksportmarkeder. Gode flyforbindelser skaper økt økonomisk vekst. 1 krone skapt i luftfarten øker verdien av brutto nasjonalproduktet med 5,6 kroner, viser nye beregninger.

I sammenhengen kan det nevnes at vi er 38 flere flygeledere i dag sammenlignet med 2005 - en økning på ca 7%. 7% flere flygeledere har altså håndtert en trafikkøkning på 58%. En tankevekker?

Norge ligger godt an på "Unit Rate"

"Unit rate" er en standardisert sats som flyselskapene betaler for å fly i luftrommene. Prisen fastsettes av tjenesteleverandør, og en prisliste publiseres månedlig fra Eurocontrol her.

For oktober 2015 er Norges unit rate €45,99. Til sammenligning er prisen i Sverige og Danmark hhv. €64,95 og €63,26. Dyrest er det å fly i Sveits, England og Tyskland med unit rate på rundt €100. Blant de billigste finner vi Georgia, Irland, Malta og Latvia med unit rates på under €30.

Den svake kronen mot euroen bidrar til å senke den norske prisen sammenlignet med Eurosonen, men den lave prisen er også et resultat av høyt kostnadsfokus i Avinor.

Årsmøte 2015

Radisson Blu Stavanger. Foto: Radissonblu.no

NFFs tradisjonelle Årsmøtesamling finner sted på Radisson Blu Royal Hotel i Stavanger i perioden 19. - 22. mars. Selve årsmøtet finner sted fredag den 20. mars. Årsmøtemiddagen er på lørdag 21. mars.

Frist for innsendelse til saker til årsmøtet er satt til fredag den 13. februar. Vi håper så mange som mulig vil delta i lokale NFF-møter i forkant av årsmøtet, slik at de tillitsvalgte har best mulig grunnlag når stemmer skal avgis.

NFF-styret får opplæring i pensjon

I forbindelse med årets aller første styremøte i Oslo, inviterte NFF-leder Robert Gjønnes pensjonsekspert Hilde Nordstoga i Steenberg & Plathe til å holde et foredrag for styret.

Seminaret opplevdes som svært nyttig for styrets medlemmer, og vi fikk diskutert rundt, og lært mye om, temaer som ”ytelsesbasert vs. innskuddsbaserte ordninger”, ”balanseføring av pensjonsutgifter på selskapets regnskap”, ”levealdersjustering”, ”særaldersgrense vs. AFP” og så videre, og så videre.

Sider