Hilsen fra Knut Skaar

Tidligere flysikringsdirektør Knut Skaar jobber nå på NORDICAO i Canada.

NFF har fått et hyggelig, men ufrankert, brev fra Knut Skaar der han informerer om hans sysler i disse dager. Dette setter vi stor pris på, og ønsker Skaar lykke til med ny jobb i hos NORDICAO.

Oslo ATCC endrer struktur

Avinor Flysikring AS endrer organisasjonskartet. Det nye nå er "Forretningsområder" og "Sektorgrupper". Norway ACC, det vil si Forretningsområde Underveistjenester, består nå av tre sektorgrupper tilsvarende de tre kontrollsentralene vi har. I tillegg har det blitt opprettet en ny sektorgruppe, TMA. Denne består i hovedsak av Oslo APP og Farris APP.

Dermed er det nå 2 enheter innenfor det som tidligere het Oslo ATCC: Sektor Øst og Sektor TMA.

Årsmøtet 2014: Bildespesial

Ordstyrer Gudbrand Rognes. Foto: Tom-Snorre Skaret

NFFs årsmøtesamling for 2014 ble avholdt ved Rica Hell Hotell fra den 13 til 16 mars. Torsdag 13 mars hadde man en gjennomgang arbeidstid, helgebelastning og skiftordning ved Rolf Skrede. Orienteringen hadde også fokus på lav levealder blandt flygeledere basert på en uformell undersøkelse av dødelighet fra 1993 til 2013. Dagen ble avsluttet med orientering om Fremtidig ATM System for tårn ved avtroppende leder av operativ gruppe i prosjektet, Per Ove Orderud-Skare, så vel som en gjennomgang av status i RVT prosjektene ved Kathrine Nerem.

Valg til styret i det nye aksjeselskapet

Det skal velges 3 styrerepresentanter til "FS AS" sitt styre, samt 5 vararepresentanter.

Med bakgrunn i de mange tunge og viktige prosesser som skal skje i tiden fremover, er det viktig med godt kvalifiserte ansatterepresentanter i virksomhetens styre. NTL og NFF har sammen presentert 8 kandidater i en felles liste:

West Coast TMA

"West Coast TMA" er et av de mange prosjektene Avinor Flysikring har hatt rullende. Målet har vært å se på om det er noe hensikt å slå sammen Bergen APP og Stavanger APP til en felles, sentralisert "West Coast APP".

Nå har det kommet en avgjørelse i prosjektet!

Action Day - Episode 2

Den forrige ATCEUC Action Day som var planlagt 10.10.2013 ble avlyst med bakgrunn i at ATCEUC i etterkant av høstmøtet på Malta i primo oktober ble enig internt om å gjøre et siste forsøk på dialog med EU-kommisjonen. ATCEUC har gjennomført et møte og er ikke tilfreds med progresjonen, og har av den grunn besluttet å gjennomføre Action Day den 29.1.2014.
 
Som vi har kommentert før er NFF helhjertet enig i at inkludering og involvering i forbindelse med EU-programmet SES II+ har vært alt for dårlig.

Bli flygeleder!

Nå er den nye rekrutteringskampanjen lansert, og du har nå muligeten til å søke flygelederutdanningen! Søknadsfrist 1. mars. Klikk på "Bli flygeleder" i toppmenyen eller klikk deg inn på bliflygeleder.no.

NFF ønsker alltid nye kolleger velkommen!

Midlertidig forskrift om hyppig søndagstjeneste er forlenget

"Midlertidig forskrift av 27. april 2007 nr. 459 om unntak fra arbeidsmiljølovens §10-8, fjerde ledd, for flygeledere" er blitt videreført for to nye år, det vil si til 1. januar 2016. Dette betyr at NFFs medlemmer fortsatt gis anledning til å arbeide tre søndager på rad, med ukentlig fridøgn minst hver fjerde søndag.

Etter at NFFs leder på nyåret etterlyste status for denne hos Arbeidsdepartementet fikk vi umiddlebart til svar at denne ble forlenget 20.12 2013, og at Lovdata/Norsk lovtidend ble notifisert samme dag.

Sider