1. Vedtekter

(Revidert pr. 5. mars 2016)

§1. NAVN OG FORMÅL

Foreningens navn er NORSK FLYGELEDERFORENING (NFF).

Foreningens formål er å ivareta og fremme medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

§2. MEDLEMSKAP

Som medlem kan opptas flygeledere og andre med nær tilknytning til lufttrafikktjenesten, slik styret måtte bestemme.

Medlemmene plikter å rette seg etter alle pålegg som blir gitt av foreningens besluttende organer, herunder alle pålegg som blir gitt i forbindelse med en lovlig streik.

Alle medlemmer som er fast ansatt i Avinor-konsernet, samt medlemmer som er innleid av Avinor men har sitt juridiske arbeidsforhold i andre selskaper, norske eller utenlandske, plikter å være tilsluttet foreningens kollektive forsikringsordninger. Flygelederaspiranter og flygelederelever er unntatt denne plikten.

Aspirant- og elevmedlemskap

Flygelederaspiranter og flygelederelever som er underveis i utdannelsen kan opptas som medlemmer.

Passivt medlemskap

Med passivt medlemskap forstås medlemmer som ikke faller inn under kategorien direktemedlemmer i vedtektenes § 3, og som ikke er representert gjennom tillitsvalgte. Som passivt medlem kan opptas flygeledere som ikke er ansatt i Avinor-konsernet, Luftfartstilsynet eller SHT.

Æresmedlemskap

Medlemmer, eller andre, som særlig har utmerket seg i sitt virke for foreningen, og/eller gjennom lang og tro tjeneste i foreningens regi, kan utnevnes som
æresmedlemmer. Styret vedtar slike utnevnelser. Æresmedlemskap skal tas opp som egen styresak, og voteres over. Utnevnelse av æresmedlem krever enstemmig flertall i styret.

§3. ORGANISASJON – TILLITSVALGTE

Lokalavdelinger og direkte medlemskap

Foreningen er organisert med lokalavdeling der medlemmenes antall er 2 eller flere. Det kan også organiseres lokalavdelinger i virksomheter utenfor Avinor.

Medlem i stilling på høyere ledernivå i Avinor, er direkte medlem i foreningen. Det samme gjelder medlem ansatt i Avinor eller i virksomheter utenfor Avinor hvor det ikke finnes en lokalavdeling.

Konserntillitsvalgt

NFFs leder er konserntillitsvalgt for NFFs medlemmer i Avinor-konsernet.

Lokale tillitsvalgte

Lokalavdelingene velger tillitsvalgte i samsvar med avtaler om medbestemmelse som er fastsatt i vedkommende virksomhet.

Avdelingene kan også velge varatillitsvalgte.

Sjefflygeledergruppen velger en representant og en vararepresentant, som representerer denne gruppen overfor foreningens styre og årsmøte.

Assisterende sjefflygeledere og operative sjefer kan etter begrunnet søknad til styret i NFF tas opp i sjefflygeledergruppen, og representeres av dennes tillitsvalgte.

§4. STYRETS SAMMENSETNING OG ARBEIDSOPPGAVER

Styret i Norsk Flygelederforening består av følgende:

Leder
1. nestleder
2. nestleder
Sekretær
Kasserer
1. styremedlem
2. styremedlem

Varamedlemmer til styret er:

1. varamedlem
2. varamedlem

Faste medlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet for en valgperiode på 2 år.

Styret leder foreningen i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak. Styreleder og et styremedlem i fellesskap tegner foreningen. Styret kan meddele prokura. Styret utarbeider hvert år regnskap og beretning om sin virksomhet. Styret utarbeider også forslag til kontingent og budsjett.

Styret har fullmakt til å etablere konfliktberedskap og ta medlemmer ut i arbeidskamp ved en lovlig tariffkonflikt.

Styret fastsetter intern arbeidsdeling, men slik at 2.nestleder koordinerer foreningens faglige virksomhet, og leder NFFs Faglige Utvalg.

Varamedlemmene har møteplikt på styremøtene på lik linje med styremedlemmene.

Styret representerer foreningen overfor myndighetene og andre organisasjoner.

Suppleringsvalg kan finne sted på årsmøtet dersom en representant har fått varig forfall eller særlige omstendigheter krever det.

Når leder- eller nestlederstilling blir ledig, velges disse blant styrets øvrige medlemmer. Vararepresentanter overtar ledige verv i styret inntil nyvalg finner sted.

2.vararepresentant er fast representant i Faglig Utvalg som nestleder. Ved ledig verv som 2.nestleder fungerer 2.vararepresentant som stedfortreder til valg er gjennomført i styret. Hvis styret finner det ønskelig kan 2.vararepresentant overta vervet som 2.nestleder.

Styret kalles inn minst 6 ganger pr. år, og/eller når minst 1/3 av styremedlemmene krever det.

§5. ÅRSMØTET

Hvert år innkaller styret med minst 6 ukers varsel til årsmøte. Dette avholdes innen 1.april. Saksliste med vedlegg sendes lokalavdelingene minst 3 uker før møtet.

Hver lokalavdeling, samt sjefflygeledergruppen, har rett til å møte med tillitsvalgt eller annen representant, og har stemmefullmakt i forhold til det antall medlemmer han/hun representerer.

Lokalavdelinger med mer enn 50 medlemmer har rett til å møte med to representanter på årsmøtet. Lokalavdelinger med mer enn 100 medlemmer har rett til å møte med tre representanter. Alle har talerett og rett til å fremme forslag. Den tillitsvalgte voterer på vegne av lokalavdelingen.

NFFs representant i SAMU og/eller DAMU innkalles til årsmøtet og har talerett.

Årsmøtet behandler:

 • Styrets beretning og arbeidsprogram
 • Regnskap, godkjent av offentlig autorisert revisor
 • Budsjett og kontingent
 • Forslag til vedtektsendringer
 • Innkomne saker

Årsmøtet velger:

 • Styre med varamedlemmer
 • Ett nytt medlem til valgkomitéen hvert år, medlem velges for tre år og leder av komitéen er til enhver tid det medlem som har sittet lengst, eller som valgkomitéen blir enige om dersom det er hensiktmessig
 • Redaktør for "FLYGELEDEREN"
 • Webansvarlig

Redaktør for "FLYGELEDEREN" velges av årsmøtet for to år av gangen. Redaktøren er ansvarlig for utgivelse og administrasjon av "FLYGELEDEREN", organ for Norsk Flygelederforening.

Redaktøren har møterett til styremøtene gjennom sitt tillitsverv som redaktør. Redaktøren har ikke stemmerett i styremøter.

Webansvarlig er ansvarlig for teknisk tilretteleggelse og administrasjon av NFFs internettsider, og velges av årsmøtet for to år av gangen.

Webmaster har møterett til styremøter gjennom sitt tillitsverv som webmaster. Webmaster har ikke stemmerett i styremøter.

Skifte av styre finner sted 1. april. Avgående leder sitter i styret som styremedlem frem til 1. juni.

Et hvert medlem kan, innen 4 uker før møtet, sende inn saker som ønskes tatt opp til drøftelse på årsmøtet. Jamfør dog §9.

Styret deltar i årsmøtets forhandlinger.

Dersom minst 3 medlemmer av styret, eller minst 2/3 av medlemmene ønsker det, skal det avholdes ekstraordinært årsmøte.

§6. KONTINGENT

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og trekkes i lønn.

Medlemmer som har permisjon fra sin stilling uten lønn, og medlemmer med passivt medlemskap betaler ingen foreningskontingent.

Medlemmer som sorterer under aspirant og elevmedlemskap, og som ikke oppebærer lønn, betaler redusert kontingent. Størrelsen på redusert kontingent fastsettes av styret, og kreves inn slik styret måtte bestemme.

Pensjonerte medlemmer betaler ikke kontingent.

Ved etablering av konfliktberedskap har styret fullmakt til å pålegge ekstra kontingent til å dekke påløpne utgifter.

§ 7. UTMELDING – OPPHØR AV MEDLEMSKAP – EKSKLUSJON

Utmelding av foreningen skal meldes skriftlig til styret med minst 8 ukers varsel.

Et medlems rett til medlemskap opphører hvis det ikke fyller betingelsene etter §2.

Styret kan med 2/3 flertall ekskludere et medlem som opptrer illojalt eller på annen måte skader vesentlige interesser for foreningen. Med dette forstås alle forhold som bryter med avtaler NFF er forpliktet å forholde seg til, oppførsel og uttalelser som skader NFFs renommé i det offentlige rom, uttalelser eller handlinger som svekker NFFs forhandlings- og samarbeidsevne med arbeidsgiver og brudd på juridiske retningslinjer satt for fagforeningsarbeid.

Eksklusjonssaker kan fremmes av alle NFFs medlemmer. Disse sendes skriftlig til NFFs leder som fremmer saken for styret til behandling. Dersom styret med 2/3 flertall kommer frem til at grunnlag for en eksklusjon er til stede, skal vedkommende varsles  om at saken vil tas opp til votering i styret. Vedkommende medlem skal varsles om dette senest 4 uker før styremøtet, og gis adgang til å uttale seg.

Et ekskludert medlem kan anke avgjørelsen. Ankefrist er 4 uker. Ankeinstans er Årsmøtet/ekstraordinært Årsmøte. Styret redegjør for saken, og vedkommende gis anledning til å uttale seg før en endelig avgjørelse faller.

Ved en eventuell anke anses medlemmet som suspendert frem til behandlingen på Årsmøtet/ekstraordinært Årsmøte er gjennomført. Opphevelse av eksklusjonsvedtaket krever simpelt flertall.

§8. VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av disse vedtekter kan vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall.

Endringsforslaget må, for å bli behandlet av årsmøtet, være styret i hende innen 4 uker før årsmøtet.

§9. OPPLØSNING

Eventuell oppløsning av foreningen besluttes av ordinært årsmøte med minst 3/4 flertall.

Forslaget om oppløsning må være fremsatt skriftlig overfor styret senest 1.desember.


 

VEDTEKTER FOR STØTTEFONDET

(Revidert pr. 14. mars 2014)

§1. FORMÅL

Norsk Flygelederforenings støttefond er en selvstendig juridisk person. Støttefondet overtar de økonomiske forpliktelser som det er naturlig at Norsk Flygelederforening som fagforening har ovenfor sine medlemmer, og yter bistand i henhold til dette.

Støttefondet kan også yte bistand under særskilte omstendigheter der Norsk Flygelederforening raskt har behov for økonomisk støtte som vil være av avgjørende betydning for alle foreningens medlemmer, grupper av medlemmer eller enkeltmedlemmer.

§2. ADMINISTRASJON

Fondet disponeres av et styre bestående av:

 • Leder i Norsk Flygelederforening,
 • En av nestlederne i Norsk Flygelederforening,
 • Tillitsmannen i den avdeling medlemmet tilhører som ønsker bistand.

I situasjoner der støttefondets bistand ikke kan relateres til et enkelt medlem eller en enkelt lokalavdeling møter tillitsvalgt ved den største lokalavdelingen målt i antall medlemmer.

Den daglige administrasjonen ledes av leder i Norsk Flygelederforening som har støttefondets prokura. Årsberetning og regnskap for det foregående år forelegges årsmøtet i Norsk Flygelederforening for godkjenning.

§3. FORVALTNING

Støttefondets midler hefter ikke for Norsk Flygelederforenings forpliktelser. Midlene plasseres i bank til best mulig rente, dog slik at de er tilgjengelig på kort varsel.

§4. REVISJON

Fondets regnskaper revideres av Norsk Flygelederforenings revisor.

§5. MEDLEMMER

Medlem av Norsk Flygelederforening er samtidig og automatisk medlem av støttefondet.

§6. FINANSIERING

Fondets inntekter og utgifter i året skal balanseres. Er utgiftene større enn inntektene skal årsmøtet i Norsk Flygelederforening fastsette dekningsmåten.

Medlemmer av støttefondet betaler kontingent etter nærmere regler fastsatt av årsmøtet i Norsk Flygelederforening.

§7. YTELSER

Fondsstyret avgjør om bistand skal ytes og fastsetter størrelsen på denne. Bistand kan ytes direkte og til å dekke utgifter til annen bistand. Fondsstyrets vedtak kan ankes til styret i Norsk Flygelederforening.

§8. OPPLØSNING

Støttefondet kan oppløses etter vedtak av årsmøtet i Norsk Flygelederforening med 2/3 flertall. Det skal samtidig avgjøres hvordan fondets midler skal disponeres.

§9. IKRAFTTREDEN - VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektene trer i kraft fra 20. mars 1979.

Vedtektene kan endres av årsmøtet i Norsk Flygelederforening.