Om NFF

Ved å logge inn på vil du få tilgang til mer innhold.

For å bli medlem i Norsk Flygelederforening, må du søke om dette. Søknadsskjema finner du ved å klikke her. Utfylt søknad leveres lokal tillitsvalgt, eller sendes NFFs kontor pr brev eller e-post.

Utdrag fra NFFs vedtekter:

"Som medlem kan opptas flygeledere og andre med nær tilknytning til lufttrafikktjenesten, slik styret måtte bestemme. Medlemmene plikter å rette seg etter alle pålegg som blir gitt av foreningens besluttende organer, herunder alle pålegg som blir gitt i forbindelse med en lovlig streik. Alle medlemmer som er fast ansatt i Avinor AS, med unntak av flygelederaspiranter og elever, plikter å være tilsluttet foreningens kollektive forsikringsordninger."